Nytt nyhetsbrev ute nu!

Hej!

Här kommer det senaste nyhetsbrevet gällande LÖKen. (Klicka på länken nedan).

Vi vill uppmärksamma er på att LÖK-förslaget nu ska diskuteras av kommunstyrelsen den 10 juni vilket betyder att om allt går enligt plan så kan kommunfullmäktige i september besluta att LÖKen och handlingsplanen ska börja gälla. Därför ska vi planera in ett tillfälle för alla föreningar att signera LÖKen, vilket kommer att ske under Kulturnatten den 19 september. Vi återkommer med mer detaljer efter semestrarna.

I nyhetsbrevet sammanfattar vi också de förändringar i LÖK-förslaget som remisserna har lett till. Tack för alla remissvar!!

Nyhetsbrev Löken nr2 2015 (2) (2)

Annons

Fyrverkerier och fanfarer!

I november 2013 hade vi det första stormötet som sedan följdes av flera stormöten och också av många mindre möten. Vi har diskuterat och funderat och ändrat och lagt till och sen dragit ifrån en väldig massa och tillslut har vi ett förslag till Lokal överenskommelse mellan Västerås stad och Västerås civilsamhälle!!!

I arbetet har totalt 196 föreningar och stadens förvaltningar varit med på något vis. En del har varit med på något stormöte, vissa har varit med på alla möten, några har varit med i referensgruppen och några har dragit i gång projekt för att förankra LÖKen i civilsamhället. Utöver de 196 föreningarna finns det också flera som hört av sig och sagt att de är intresserade och vill veta vad som händer, men inte riktigt har tid att engagera sig i själva arbetet.
Det har varit himla roligt och än är det inte klart, men i och med att vi nu har ett förslag så är vi en bra bit på väg.
20141208_115631

Tankar och upplägg
Det finns många tankar med förslaget som går ut på remiss. En är att LÖKen inte ska gälla så länge. Det här är vårt första försök och det kan nog vara så att vi, både stad och civilsamhälle, behöver lite tid på oss att se hur det här funkar och att hitta samverkansformer som passar för båda parter. I drygt två år får den gälla, sen behöver vi sätta oss tillsammans och fundera över om det var det här vi ville ha eller om det är något annat.

En annan tanke är att själva LÖKen framöver ska kunna gälla för ganska lång tid och att den därför måste vara övergripande och ha principer och åtaganden som inte är för konkreta. Om vi har för konkreta åtaganden i LÖKen så kanske vi bockar av dem i snabb takt och då måste vi ta fram en ny LÖK hyfsat ofta. Istället är tanken att en samverkansgrupp som består av representanter från civilsamhället, politiker och tjänstemän varje år tar fram en handlingsplan med aktiviteter kopplade till de olika principerna och åtagandena. På så vis håller vi LÖKen levande och aktuell.

Här är länkar till LÖKen och handlingsplanen:
LÖKen överenskommelse
LÖKen handlingsplan

Vad händer nu?
Fram till den 31/3 2015 är det fritt fram att lämna synpunkter på förslaget. Efter det datumet kommer synpunkterna att sammanställas och förändringar att göras och sedan är det kommunfullmäktige som får fatta beslut om LÖKen ska gälla eller inte. Om kommunfullmäktige beslutar att anta LÖKen så kommer den att börja gälla tidigast från 1/7 2015.
Passa på att tycka till, gärna tillsammans!

Era synpunkterkan kan ni lämna in så här:
Direkt via denna länk: http://enkat.vasteras.se/lok.htm
E-posta till: stadsledningskontoret@vasteras.se
Eller postas till
Västerås stad
Kommunstyrelsen
721 87 Västerås

Ett nytt nyhetsbrev finns också, det hittar du här:
Nyhetsbrev Löken nr6 2014
20141208_115617

Om du har frågor vänder du dig till:
Irja Holtter, projektledare, irja.holtter@vasteras.se, 021-39 11 29

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

5 november var vi som arbetar i utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) inbjudna till Västerås för att höra mer om arbetet med den lokala överenskommelsen. Utredningen tillsattes av regeringen i april 2014 och leds av Dan Ericsson. Sekreterare är Maria Graner och Karolina Larfors. Uppdraget har tre delar och sträcker sig till februari 2016.

• Kartlägga hinder för det civila samhällets organisationer och verksamheter, och vid behov föreslå åtgärder för att undanröja dessa hinder.
• Underlätta för det civila samhällets organisationer att delta i offentlig upphandling.
• Undersöka behovet av ett samlat administrativt stöd för det civila samhällets organisationer.

Utredningen ska inte hantera frågor som rör statsbidrag till organisationerna och inte heller frågor som rör skatte- och socialavgiftsfrågor. Utredningen har mandat att ge förslag på ny eller ändrad lagstiftning, liksom andra åtgärder på statlig, regional och kommunal nivå. De förslag som läggs ska ha en förankring hos civilsamhällets organisationer och det framgår tydligt av direktiven att utredningen syftar till att stärka och underlätta för civilsamhället utan att inkräkta på organisationernas självständighet.
1012917_1514885938752332_7039588017565145389_2
När vi blev inbjudna till Västerås för att ta del av arbetet med att skapa en lokal överenskommelse blev vi glada. Att få ta del av hur man arbetar för att skapa goda relationer och ett förtroendefullt klimat mellan det offentliga och civilsamhället på kommunal nivå är i högsta grad intressant för utredningen. Vad är det för faktorer som avgör om man lyckas öka det ömsesidiga förtroendet och vad behövs för att fina ord på ett papper ska få praktisk omsättning?

Att politikerna i Västerås har varit tydliga med att man verkligen vill göra detta och att man också deltagit aktivt i processen är något som vi noterar. Det var också intressant att höra hur vissa förvaltningar inledningsvis kanske inte såg några direkta kopplingar till föreningslivet men efter lite hjälp på traven insåg att det hade de visst. Att på så vis involvera hela den kommunala förvaltningen är sannolikt en framgångsfaktor.
10413410_1515020222072237_2980825716001954196_3
En fråga som vi ställde oss var också hur stor betydelse enskilda personers insatser har för att överenskommelseprocess ska bli framgångsrik. Vi har hört flera vittnesmål om hur viktiga enskilda personer, både på den kommunala sidan och hos civilsamhället, har varit för att överenskommelser ska komma till stånd. Vår iakttagelse i Västerås är att en nyckelfaktor antagligen är att det finns människor som är involverade i processen som har en förståelse för ömse sidors förutsättningar och villkor, och som har en viss fingertoppskänsla för att hantera relationerna.
1939736_1515020052072254_5839727379194953260_1
Besöket i Västerås var vårt första kommunbesök. Vi har därefter besökt region Skåne och Malmö stad. Snart rullar tåget till Göteborg. Efter jul fortsätter vi turnén till ytterligare ett par ställen. Målet är att se om det finns generella framgångsfaktorer för att bygga bra och tillitsfulla relationer mellan civilsamhället och det offentliga, som vi kan använda i våra förslag för att stärka det civila samhället och underlätta för verksamheten.

Maria Graner
Sekreterare
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle, U 2014:04

Bemötande i föreningslivet

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden genomför tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands idrottsförbund en föreläsningsserie om bemötande i föreningslivet. Den första föreläsningen handlade om barn och unga med dolda funktionsnedsättningar och här kan du läsa ett blogginlägg efter den kvällen: https://vasteraslok.wordpress.com/2014/05/07/allas-ratt-att-vara-med/

inbjudan

Nu är det dags för nästa föreläsning. Den här gången är temat hbtq. Inbjudan hittar du här:
Tema – bemötande i föreningslivet

Du kan anmäla dig till kvällen direkt på den här länken: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=979767&Pwd=65139874

Höstens första nyhetsbrev!

Hösten är här och LÖK-arbetet går in i en ny fas i och med att några föreningar drar igång två stycken LÖK-projekt!

Utifrån de synpunkter som kommit in på diskussionsmaterialet som skickades ut i våras så börjar vi också närma oss ett första riktigt förslag till LÖK.

Om det här och en del annat kan du läsa i höstens första nyhetsbrev:Nyhetsbrev Löken nr5 2014

Våra tidigare nyhetsbrev hittar du på hemsidan.

/Irja

 

Ny projektledare!

teresalök Som facebooksidan skvallrade om förra veckan har det kommit in en ny projektledare i LÖK-processen, nämligen jag. Mitt namn är Teresa Axner, och jag har blivit anställd för att leda projektet Mer rötter på LÖKen, som studieförbundet SISU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), föreningen Maskroskraft och Västmanlands läns bildningsförbund ligger bakom.

Lite om mig: Jag är en av grundarna till företaget LajvVerkstaden som gör pedagogiska spel, och jag jobbar (förutom med speldesign) mycket med processledning, demokratifrågor och kommunikation. Jag är uppvuxen i Västerås, och min föreningsbakgrund är främst i spelföreningen Västerås Äventyrssällskap och i Svenska Kyrkans Unga.

Kort sagt kan man säga att mitt jobb i det här projektet kommer vara att driva på LÖK-processen från civilsamhällets sida. Kommunen har ett intresse av LÖKen, men det har vi på den ideella sidan också, och min tjänst går ut på att stödja föreningarna i processen, sänka trösklarna för dem att engagera sig och se till att deras idéer kommer fram. Av naturliga skäl är det få ideella organisationer som har resurserna att hålla sig med en egen LÖK-projektledare, men nu har alltså ett gäng stora föreningar gått samman och fått ekonomiskt stöd för en tjänst som kan fylla den rollen för alla. Personligen tror jag att det är viktigt att det finns människor med i drivandet av LÖK-processen som representerar civilsamhället, och jag är mycket glad och hedrad över att ha fått ett så spännande uppdrag.

Från oktober och framåt kommer jag att jobba uppsökande, och lära mig mer om hur Västerås-föreningarna fungerar, vad de har för verksamhet idag och vad de vill i framtiden. Det betyder förstås inte att man behöver vänta på att jag ska höra av mig! Skicka mig ett mail på teresa@vlbf.se om du vill berätta om din förening, prata LÖK eller bara hälsa.

Bli delaktig i det nya landet!

Stadsledningen, sociala nämndernas förvaltning och proAros har ett nytt integrationsprojekt på gång – här berättar projektledaren Daniel Gamboa Esquivel om projektet:

VI VILL GÄRNA HA ER MED!

Att försöka integrera sig och bli delaktig i ett nytt land efter att ha upplevt olika former av trauman är inte lätt. Det nya etableringslagen som ger vissa nyanlända rätten att lära sig svenska, gå kurser i samhällsorientering samt hjälp att komma ut i arbetslivet räcker ibland inte för att en nyanländ ska känna sig delaktig och integrerad i samhället. Vi vet att i det civila samhället finns det många insatser som kompletterar det kommun, landsting, länsstyrelse och arbetsförmedling med flera gör kring etablering och delaktighet av nyanlända. Det är av den orsaken vi skriver detta! Vi vill komma i kontakt med alla de föreningar, trossamfund, människor, organisationer, företag med flera som bedriver olika former av insatser kring integration av nyanlända här i Västerås stad! Vi vill veta vad ni gör och hur ni jobbar samt vilka utvecklingsplaner ni har för verksamheten men även vilka utmaningar ni möter dagligen.

Om ni känner att detta projekt berör Er eller om ni har frågor kring projektet är ni välkomna att komma i kontakt med projektledaren. Vi vill gärna lyssna på och samverka med Er!

PROJEKTET

Ett av projektets första uppdrag är att göra en kartläggning av pågående verksamhet gällande samhällsorientering och vägledning inom etableringen, men ännu viktigare blir att kartlägga de verksamheter och insatser som görs för nyanlända utanför etableringen eller som inte längre omfattas av den. Utifrån den kartläggning som görs kommer projektledaren tillsammans med de aktörer som berörs av frågan, offentliga såväl som från det civila samhället, jobba fram planer på hur vi kan förbättra och fördjupa det samarbete och de insatser som görs.

Projektet startade i juni 2014 och har arbetsnamnet ”Integrationsprojektet”. Det blev beviljat medel från Social resursfond och ska vara verksamt under två år och är ett samarbete mellan Sociala nämndernas förvaltning, proAros och stadsledningen. Daniel Gamboa Esquivel är projektledare för projektet:

”Vi vill, med projektet, dels kartlägga vad som redan görs i samhället kring etablering av nyanlända, men även finna nya vägar och metoder för att stärka och stödja den nyanländes möjlighet att bli mer delaktig och integrerad i samhället. Detta kan vi göra om vi samverkar tillsammans med det civila samhället och de ideella krafter som finns i Västerås och som redan gör ett fantastiskt jobb kring detta men som vi tyvärr inte har så bra koll på. Att ge den nyanlände större möjligheter till delaktighet, självförsörjning samt en känsla av sammanhang är något hela samhället tjänar på, men speciellt den nyanlände och dess familj.”

För mig, som projektledare, kommer detta blir väldigt lärorikt och intressent att jobba med under de närmaste två åren. Då bland det viktigaste i projektet blir att ta reda på vilka behov och frågeställningar de nyanlända har efter att ha avklarat etableringsperioden. Utifrån att även ta reda på vad deras behov är blir det ”enklare”, speciellt tydligare, vad vi måste göra som kommun men även som samhälle. Jag tror att vi ibland glömmer bort att fråga de som verkligen berörs av en insats eller verksamhet vilka de faktiska behov är och vad det är de vill ha stöd i. Jag tror att projektet, om det hela tiden har den nyanlände i fokus, dess behov och förutsättningar kommer att ge bra resultat som hela staden kan jobba med. Frågan kring vad som görs för nyanlända efter etableringsperioden är det många kommuner som börjar ställa sig. Dock är det inte jättemånga som börjat jobba aktivt för att ta reda på vad som görs och vad som måste göras. Genom det här nya projektet kommer Västerås vara en av de första kommunerna. Detta betyder att vi kan vara en förebild för andra kommuner i arbetet med delaktighet (integration) för nyanlända och en föregångskommun.

För mer information är ni välkomna att kontakta projektledaren:

Daniel Gamboa Esquivel

daniel.gamboa.esquivel@vasteras.se

021- 393767/076-569 3452

Daniel Gamboa Esquivel_2

Vasadalen

Del av vinjettbild

Jag gillar verkligen att vara med på Almedalsveckan. Politiska diskussioner överallt, engagerade människor och föreningar som håller seminarier, delar ut informationsmaterial och gör allt för att påverka i sina frågor. Politiker som gör utspel, intervjuas av journalister, men också är väldigt lättillgängliga. På väg till måndagens första seminarium mötte jag till exempel Stefan Löfven som promenerade utmed stranden. Senare stötte jag på en kommunalpolitiker ifrån Västerås. Allt kryddat av en stor närvaro från radio, tv och tidningar. Ett av de roligaste ögonblicken var när ungefär 70 ideella organisationer gjorde en gemensam manifestation vid lunch på tisdagen: Civilsamhället för öppenhet och mångfald.

Almedalsveckan är inspirationskällan till Vasadalen – en politisk dag i Västerås den 6 september. Ambitionen är att skapa en dag med politiska tal, debatter, seminarier, samtal och happenings, ett mini-Almedalen. En dag med fokus på den lokala politiken i Västerås och med stort deltagande av föreningar och organisationer. Arrangemanget finansieras av Västerås stad och målsättningen är att 2 000 personer kommer.

Vi hoppas att många föreningar vill vara med och göra dagen till lokalvalets största och mest intressanta mötesplats. Föreningar och andra organisationer kan:

  • ha en egen yta att sätta upp tält och informationsbord på
  • genomföra egna aktiviteter och dela ut informationsmaterial
  • mingla i Vasaparken och prata med politiker, media och allmänhet

så anmäl er förening på http://www.vasadalen.se/arrangorer-1/ansokan-till-vasadalen/

Varmt välkomna!!!

David Sundén

Föreningar som redan samverkar

I mitten av maj hade vi ett möte med föreningar som har någon form av avtal eller åtaganden med Västerås stad för att få deras perspektiv på LÖK:en. Vad tycker de fungerar bra i samverkan, vad behöver utvecklas och vad får vi inte missa. Tomas från Nya Perspektiv skrev minnesanteckningar som du kommer till om du klickar på länken: sammanfattning efter möte LÖK 19 maj 2014 Tomas

samverkansföreningar _ möte Kiff volontärbyrån stadsmissionen nya perspektiv

Ett rykte sprider sig…

…om att en ny strateg med inriktning föreningslivet finns på plats hos kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och det är helt SANT!

Hon heter Anne Lehnberg Halén och för att presentera henne så fick jag för mig att vi skulle göra en liten film när vi ändå åkte tåg tillsammans. Ibland går sånt bättre än annars och idag gick det väl lite så där (tågskag och tågljud gör ju inte saken bättre), men istället för att klippa och ändra så får ni se hela spektaklet 😉 Om ni lovar att inte skratta ihjäl er eller himla med ögonen så lovar vi att träna på detta tills det är dags nästa gång 🙂

Anne kommer att jobba med strategiska frågor som rör föreningsliv och samverkan med civilsamhället med inriktning mot alla föreningskategorier utom idrott och friluftsliv. Till dessa föreningar är en annan strateg på väg in men hen är inte på plats förrän efter sommaren så den presentationen får vänta tills dess. Men den som väntar på nåt gott…?

Anne når ni på telefon: 021-39 14 40 och e-post:anne.lehnberg.halen@vasteras.se

Här kan ni se mästerverket 😉 https://www.facebook.com/photo.php?v=10152174176688507&l=5301500530188254388

Trevlig helg!

/Irja